Kuusikko-työryhmän kehitysvammahuollon raportissa kuvataan pääasiassa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisia palveluja. Tarkasteltavat palvelut ovat kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoito, asumispalvelut eli autettu, ohjattu ja tuettu asuminen, perhehoito sekä työ- ja päivätoiminta. Muita, asiakasmääriltään ja kustannuksiltaan pienempiä palveluja kuvataan pääosin yhtenä kokonaisuutena. Laajimmin tarkastellaan laitoshoitoa ja asumispalveluja. Vuoden 2016 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja vuosilta 2012–2016 ja osittain myös vuosilta 2006–2016. Erillisinä liitteinä raportissa esitetään tiedonkeruutaulukot ja aikasarjoja.

Kuusikko-työryhmän vammaispalvelujen raportissa tarkastellaan vammaispalvelulain (380/1987) mukaisia palveluja ja tukitoimia. Tietoja kootaan lisäksi sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista kuljetuspalveluista. Mukana ovat seuraavat palvelut: kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, asunnon välineet ja laitteet, palveluasuminen, vaikeavammaisten päivätoiminta sekä henkilökohtainen apu. Subjektiivisia palveluja tarkastellaan laajimmin. Määrärahasidonnaisista palveluista ilmoitetaan vain kokonaiskustannukset. Raportissa esitetään lisäksi vammaispalvelulain mukaisten palvelusuunnitelmien määrät. Raporttitekstissä kunnat kuvaavat henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen toteuttamista. Vuoden 2016 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja vuosilta 2012–2016.

Kustannustietojen vertailukelpoisuutta parannetaan korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2016 arvoon.

Vuonna 2106 kehitysvammahuollon palveluja käytti 6 905 asiakasta, mikä on 143 asiakasta enemmän kuin edellisvuonna. Deflatoidut nettokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 3,1 prosenttia ollen yhteensä noin 242,2 miljoonaa euroa. Laitoshoidon deflatoidut kustannukset pienentyivät edellisvuodesta 13,9 prosenttia, ja olivat 35,4 miljoonaa euroa. Laitoshoidon purkamisen jatkuminen näkyi asumispalvelujen deflatoiduissa kustannuksissa, jotka kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Työ- ja päivätoiminnan deflatoidut kustannukset kasvoivat 2,9 prosenttia edellisvuodesta.

Kehitysvammahuollon palveluja käyttäneiden asiakkaiden määrä on kasvanut 548 henkilöllä vuosien 2012– 2016 välillä, mikä tarkoittaa 8,6 prosentin kasvua. Deflatoidut kokonaiskustannukset ovat nousseet vastaavalla aikavälillä 17,7 prosenttia eli noin 36,5 miljoonaa euroa. Laitoshoidon purkamisen johdosta asumispalvelujen deflatoidut kustannukset ovat nousseet 47,1 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana, ja laitoshoidon kustannukset taas laskeneet 37,8 prosenttia ja asiakasmäärät 26 prosenttia. Työ- ja päivätoiminnan asiakkaisiin kuuluu tänä päivänä puolestaan enemmän kuin neljä viidesosaa kaikista työikäisistä ja -kykyisistä kehitysvammahuollon asiakkaista ja työ- ja päivätoiminnan kustannukset ovat kasvaneet 22,8 prosenttia vuodesta 2012. Perhehoidon asiakasmäärä on vähentynyt 3,9 prosenttia (14 asiakasta), ja kustannukset kasvaneet 9,9 prosenttia vuosien 2012–2016 välillä, ollen 4 miljoonaa euroa vuonna 2016. 

Vuonna 2016 vammaispalvelujen kokonaisasiakasmäärä oli 34 434. Asiakasmäärä supistui edellisvuodesta 2,4 prosenttia. Kuutoskaupunkien väestöstä 2,0 prosenttia oli oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin tai tukitoimiin. Vammaispalvelujen kokonaisnettokustannukset olivat 192,2 miljoonaa euroa. Nousua edellisvuoteen oli vuoden 2016 rahan arvossa 0,9 prosenttia. Vuonna 2016 vammaispalvelujen kustannukset olivat keskimäärin 110 euroa kuutoskaupungin asukasta kohti ja 5 581 euroa vammaispalvelujen asiakasta kohti.

Palveluittain tarkasteltuna suurimmat kustannukset löytyvät henkilökohtaisen avun palvelusta (74,4 miljoonaa euroa). Kasvua henkilökohtaisen avun deflatoituihin kustannuksiin kertyi vuoteen 2015 nähden 4,6 miljoonaa euroa. Henkilökohtaisen avun asiakkaita oli 6 377, mikä on 8,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Palveluasumisen asiakkaita oli 1 049 vuonna 2016 asiakasmäärän pysyessä ennallaan. Palveluasumisen kustannukset olivat vuonna 2016 noin 54,1 miljoonaa euroa, mikä on 1,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.