Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten, suoritteiden ja asiakasmäärien raportoinnissa ollaan valtakunnallisesti siirtymässä sote-tietopakettiraportointiin lähivuosien aikana. Sote-tietopakettiajattelussa päihde- ja mielenterveyspalvelut kuuluvat samaan pakettiin. Tämän vuoksi mielenterveyspalvelut ovat tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana Kuusikkoraportoinnissa. Yhtenäinen raportointi päihdeja mielenterveyspalveluista ei tässä vaiheessa kuitenkaan ole mahdollista. Vuoden 2016 raportissa päihdepalvelujen raportoinnin osalta toimitaan edellisvuosien tapaan, jotta tiedot säilyvät vertailukelpoisina. Tämä tarkoittaa sitä, että päihdepalvelujen kustannustietoihin sisältyvät vain palvelujen tuottamisen välittömät kustannukset, eikä esim. vyörytyksiä ylemmästä hallinnosta lisätä kustannuksiin. Mielenterveyspalvelujen osalta taas ilmoitetaan sote-tietopakettiajattelun mukaisesti vyörytetyt kustannukset. Tästä johtuen päihde- ja mielenterveyspalvelujen kustannukset eivät siis tässä raportissa ole keskenään täysin vertailukelpoisia. 

Vuoden 2016 päihde- ja mielenterveyspalvelujen kustannuksia ja palveluja koskevassa raportissa tarkasteltaviin päihdehuollon erityispalveluihin sisältyvät ehkäisevä päihdetyö, polikliiniset palvelut, selviämishoitoasema, korvaushoito, asumispalvelut, kuntouttava laitoshoito sekä katkaisu- ja vieroitushoito laitoksissa. Päihdetyötä toteutetaan myös perusterveydenhuollossa, sosiaalityössä ja erikoissairaanhoidossa. Mielenterveystyön raportoitaviin erityispalveluihin sisältyvät aikuispsykiatrinen avohoito, perustason avohoitoon liittyvät palvelut ja muut avohoidon palvelut, asumispalvelut sekä psykiatrinen osastohoito.

Päihdehuollon palveluja raportoidaan pääasiassa vuosilta 2014-2016, liitetaulukoissa myös osittain vuosilta 2012-2016. Mielenterveyspalvelujen tietoja raportoidaan pääasiassa vuodelta 2016, asumispalvelujen osalta myös vuosilta 2014-2016. 

Kuutoskaupungit käyttivät päihdepalveluihin kaikkiaan 101,9 miljoonaa euroa vuonna 2016. Deflatoidut kokonaiskustannukset pysyivät samalla tasolla vuoteen 2015 nähden. Tärkein kustannuksiin viime vuosina vaikuttanut tekijä on ollut laitoshoidon supistaminen. 

Kustannukset päihdehuollon avopalveluissa olivat 32,6 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuoteen on 2,1 %. Päihdehuollon asumispalvelujen kustannukset olivat 46,6 miljoonaa euroa, (kasvua edellisvuoteen oli 2,7 %) ja laitoshoidon kustannukset 22,7 miljoonaa euroa (laskua edellisvuoteen 7,8 %). Asumispalvelujen kustannusvertailun kannalta on huomioitava, että aikaisempina vuosina Oulussa päihdepalvelujen asumiskustannukset ovat sisältyneet mielenterveysostopalveluihin, eikä niiden kustannuksia ole saatu eroteltua. Vuoden 2016 osalta kustannukset on tilastoitu erikseen, jolloin päihdeasumispalveluiden kustannuksiin tuli lisäystä n. 2,4 miljoonaa euroa. Vastaavasti ostopalveluina tuotettavien mielenterveysasumispalveluiden kustannukset vähenivät. 

Mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset vuonna 2016 olivat 321,3 miljoonaa euroa. Avopalvelujen osuus kokonaiskustannuksista oli 120,0 miljoonaa euroa (37,3 %), asumispalvelujen osuus 69,0 miljoonaa euroa (21,5 %) ja laitoshoidon osuus 132,3 miljoonaa euroa (41,2 %).