Raportissa kuvataan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä kuutoskaupungeissa. Tarkasteltavat palvelut ovat kotihoito, osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, perusterveydenhuollon avohoito ja terveyskeskusten sairaalahoito, kotisairaala sekä somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vertailukelpoisuutta kuntien välillä parannetaan ikävakioinnilla 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vuoden 2016 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja pääsääntöisesti vuosilta 2012–2016. Kustannustietojen ajallista vertailtavuutta lisätään deflatoimalla eli korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2016 rahan arvoon. 

Ikääntyneiden määrä on jatkanut ripeää kasvuaan. Kasvu on painottunut 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmään, joka on kasvanut kuutoskaupungeissa 18,6 prosenttia vuodesta 2012. Vastaavalla aikavälillä 65-74 -vuotiaiden ikäryhmä on kasvanut 17,1 prosenttia. Vuoden 2016 lopulla 85 vuotta täyttäneitä oli kuutoskaupungeissa 34 040 henkilöä, joista noin puolet käytti tässä raportissa tarkasteltavia sosiaali- ja terveyspalveluja kyseisen vuoden aikana. 75 vuotta täyttäneistä raportissa tarkasteltavia palveluja käytti vuoden 2016 aikana 25 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Lyhytaikaisten terveydenhuollon palvelujen piirissä oli noin 1,7 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Joulukuussa 2016 palvelujen ikävakioitu kokonaispeittävyys 75 vuotta täyttäneiden osalta oli matalin Espoossa (20,2 %) ja korkein Oulussa (32,1 %). Joulukuussa 2016 kuutoskaupungeissa 75 vuotta täyttäneistä asukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä oli 11,9 prosenttia, tehostetun palveluasumisen piirissä 6,3 prosenttia ja laitoshoidon piirissä 3,4 prosenttia. 

Tässä raportissa tarkasteltavien sosiaali- ja terveyspalveluiden 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset olivat noin 2,05 miljardia euroa. Kustannukset kasvoivat edellisvuodesta vuoden 2016 rahan arvossa 0,3 prosenttia. Vuosina 2012–2016 deflatoitu nousu kokonaiskustannuksissa on ollut 9,8 prosenttia (182 miljoonaa euroa), mutta vastaavan ikäisellä väestöllä jaetut deflatoidut kustannukset ovat laskeneet 2,6 prosenttia. 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset olivat noin 1,44 miljardia euroa. Deflatoidut kustannukset kasvoivat edellisvuodesta 0,1 prosenttia eli noin 0,9 miljoonaa euroa. 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kustannukset olivat kuutoskaupungeissa 12 013 euroa vuonna 2016. Deflatoidut asukaskohtaiset 75 vuotta täyttäneiden kustannukset ovat laskeneet 5,6 prosenttia vuodesta 2012.