Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö vuonna 2017

Tämä raportti on kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityötä ja toimeentulotukea käsittelevä raportti. Aiemmin Kuusikossa on julkaistu erikseen vuosittain toimeentulotukiraportti ja muutaman vuoden välein aikuissosiaalityön raportti. Edellinen aikuissosiaalityön Kuusikko-raportti julkaistiin vuonna 2015 ja ensimmäinen raportti vuonna 2011. Edellinen toimeentulotukiraportti on julkaistu vuonna 2017.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksatus siirtyivät kunnilta Kelalle vuoden 2017 alussa. Tämä on muuttanut etuuskäsittelyn ja aikuissosiaalityön organisointia kunnissa. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat kuitenkin edelleen kuntien vastuulla. Toimeentulotukimuutoksesta johtuen aikaisemmin erillisinä raportteina julkaistut aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen raportit on päätetty yhdistää yhdeksi julkaisuksi.

Aikaisemmin kuntien tietojärjestelmistä ja tilastoista on saanut hyvin vähän tietoa aikuissosiaalityöstä, mutta nykyään tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja tietoa ja tilastoja myös aikuissosiaalityön asiakkuuksista ja asiakasprosesseista saadaan jo paremmin. Aikuissosiaalityön raportti eroaa kuitenkin muista Kuusikko-raporteista, sillä asiakasmäärien, suoritteiden ja kustannusten numeerisen vertailua enemmän se sisältää kuntakohtaista kuvailevaa tietoa aikuissosiaalityön asiakasryhmistä, asiakasprosesseista sekä aikuissosiaalityön palveluista.

Raportissa tarkastellaan myös sosiaali-ja terveyspalveluiden ajankohtaisia muutoksia tekemällä katsaus perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-uudistus) uudistuksen tilanteeseen. Numeerisesti raportissa käsitellään muun muassa aikuissosiaalityön asiakasmääriin, työttömiin työnhakijoihin sekä asunnottomiin liittyviä tietoja. Lisäksi raporttiin on koottu tietoa aikuissosiaalityön henkilöstöresursseista sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien osalta.

Tämän raportin pääpaino on aikuissosiaalityössä, mutta raportin viimeinen luku käsittelee toimeentulotukea ja siihen on koottu sekä Kelan että kunnan myöntämien toimeentulotukien tiedot. Aiemmissa toimeentulotuen Kuusikko-raporteissa on pääosin tarkasteltu toimeentulotukea saaneiden kokonaismäärää. Tässä raportissa toimeentulotuen eri lajeja on käsitelty erillisinä, sillä tiedot vuonna 2017 toimeentulotukea saaneista on kerätty erikseen kunnista ja Kelasta, eikä kokonaismäärien tai perustoimeentulotukea saavien asiakkaiden tarkastelu kotitalous/henkilötasolla ole enää mahdollista. Toimeentulotuen kustannuksia on kuitenkin mahdollisuus tarkastella kokonaisuutena, kuten tässä raportissa onkin tehty.