Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018

Kuusikko-työryhmän vammaisten palvelujen raportissa kuvataan pääasiassa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) sekä vammaispalvelulain (380/1987) mukaisia palveluja ja tukitoimia. Tietoja on koottu lisäksi sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista kuljetuspalveluista, mutta ei muista sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, vaikka niiden myöntäminen vammaisten palvelujen asiakkaille on kuutoskaupungeissa yleistynyt. Rapor-tissa tarkasteltavat keskeiset palvelukokonaisuudet ovat henkilökohtainen apu, avohuollon palvelut (kuljetuspalvelut, asumista tukevat palvelut sekä työ- ja päivätoiminta), ympärivuorokautiset asumispalvelut, kehitysvammaisten per-hehoito ja kehitysvammaisten laitoshoito. Vuoden 2018 lukujen lisäksi raportissa kuvataan palvelukokonaisuuksien toteuttamista kunnissa ja esitetään aikasarjoja vuosilta 2014–2018. Kustannustietojen vertailukelpoisuutta on pa-rannettu korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2018 rahan arvoon.

Vuonna 2018 vammaisten palvelujen asiakasmäärä oli 41 990 henkilöä ja vammaisten palvelujen kokonaiskustan-nukset olivat 465,5 miljoonaa euroa. Vammaisten palvelujen kokonaisuuden kustannuksista suurimman osan muodostivat kaikissa kuutoskaupungeissa ympärivuorokautiset asumispalvelut. Asiakkaita taas oli lukumääräisesti eniten kuljetuspalveluissa.

Vuonna 2018 kehitysvammahuollon palveluja käytti 7 422 asiakasta, mikä oli 3,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asiakkaiden määrä nousi edellisvuodesta kaikissa kaupungeissa. Kehitysvammahuollon palveluja käytti kuutoskaupunkien väestöstä 0,46 prosenttia. Nettokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 4,9 prosenttia ollen yhteensä 255,9 miljoonaa euroa. Laitoshoidon kustannukset laskivat edellisvuodesta 8,3 prosenttia. Laitoshoidon purun jatkuminen heijastui kehitysvammaisten asumispalvelujen kustannuksiin, jotka kasvoivat 7,2 prosenttia edellisvuodesta. Työ- ja päivätoiminnan kustannukset nousivat 8,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2017. Vuonna 2018 kehitysvammahuollon kustannukset olivat keskimäärin 143 euroa kuutoskaupungin asukasta kohti ja 34 474 euroa kehitysvammalain mukaisia palveluita käyttänyttä asiakasta kohti. Asumispalvelut 60,1 prosentin osuudellaan muodostavat suurimman osan kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisen kustannuksista.

Vammaispalvelujen kokonaisasiakasmäärä vuonna 2018 oli 34 566, mikä oli 0,3 prosenttia enemmän kuin edellis-vuonna. Asiakasmäärä laski Turussa, Tampereella ja Oulussa ja nousi pääkaupunkiseudun kunnissa. Kuutoskaupun-kien väestöstä 1,93 prosenttia oli oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin tai tukitoimiin. Vammaispalvelujen nettokustannukset olivat 209,6 miljoonaa euroa. Nousua edellisvuoteen oli 4,7 prosenttia. Vuonna 2018 vammaispalvelujen kustannukset olivat keskimäärin 117 euroa kuutoskaupungin asukasta kohti ja 6 064 euroa myöntei-sen päätöksen saanutta vammaispalvelujen asiakasta kohti. Henkilökohtaisen avun kustannukset kasvoivat 7,1 prosenttia edellisvuodesta ja vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset nousivat 7,0 prosenttia verrattuna vuoteen 2017. Henkilökohtaisen avun palvelu muodostaa Kuusikon tasolla 40,7 prosentin osuuden vammaispalvelujen järjestämisen kokonaiskustannuksista.