Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017

Kuusikko-työryhmän vammaisten palvelujen raportissa kuvataan pääasiassa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) sekä vammaispalvelulain (380/1987) mukaisia palveluja ja tukitoimia. Tietoja on koottu lisäksi sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista kuljetuspalveluista, mutta ei muista sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, vaikka niiden myöntäminen vammaisten palvelujen asiakkaille on Kuusikko-kunnissa yleistynyt. Raportissa tarkasteltavat keskeiset palvelukokonaisuudet ovat henkilökohtainen apu, avohuollon palvelut (kuljetuspalvelut, asumista tukevat palvelut sekä työ- ja päivätoiminta), ympärivuorokautiset asumispalvelut, kehitysvammaisten perhehoito ja kehitysvammaisten laitoshoito. Vuoden 2017 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja vuosilta 2013–2017. Erillisinä liitteinä raportissa esitetään tiedonkeruutaulukot ja aikasarjoja. Raporttitekstissä kunnat kuvaavat edellä mainittujen keskeisten palvelukokonaisuuksien toteuttamista. Kustannustietojen vertailukelpoisuutta parannetaan korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2017 arvoon.

Vuonna 2107 vammaisten palvelujen kokonaiskustannukset olivat 434,7 miljoonaa euroa. Vammaisten palvelujen yhteenlaskettu asiakasmäärä oli 41 662 henkilöä. Vammaisten palvelujen kokonaisuuden kustannuksista suurimman osan muodostavat ympärivuorokautiset asumispalvelut niin kuutoskaupunkien tasolla kuin yksittäisten kuntienkin tasolla. Asiakkaita taas on lukumääräisesti eniten kuljetuspalveluissa.

Kehitysvammahuollon palveluja käytti 7 192 asiakasta, mikä on 287 asiakasta enemmän kuin edellisvuonna. Kehitysvammahuollon palveluja käytti kuutoskaupunkien väestöstä 0,41 prosenttia. Deflatoidut nettokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 0,2 prosenttia ollen yhteensä noin 238,8 miljoonaa euroa. Laitoshoidon deflatoidut kustannukset pienentyivät edellisvuodesta 15,2 prosenttia, ja olivat 29,6 miljoonaa euroa. Laitoshoidon purkamisen jatkuminen näkyi kehitysvammaisten asumispalvelujen deflatoiduissa kustannuksissa, jotka kasvoivat 4,6 prosenttia edellisvuodesta. Työ- ja päivätoiminnan deflatoidut kustannukset kasvoivat 9,2 prosenttia edellisvuodesta.

Kehitysvammahuollon palveluja käyttäneiden asiakkaiden määrä on kasvanut 801 henkilöllä vuosien 2013–2017 välillä, mikä tarkoittaa 12,5 prosentin kasvua. Deflatoidut kokonaiskustannukset ovat nousseet vastaavalla aikavälillä 11,7 prosenttia eli noin 25,1 miljoonaa euroa. Laitoshoidon purkamisen johdosta kehitysvammaisten asumispalvelujen deflatoidut kustannukset ovat nousseet 35,0 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana, ja laitoshoidon kustannukset taas laskeneet 44,9 prosenttia ja asiakasmäärät 56,4 prosenttia. Työ- ja päivätoiminnan asiakkaisiin kuuluu tänä päivänä puolestaan enemmän kuin neljä viidesosaa kaikista työikäisistä ja -kykyisistä kehitysvammahuollon asiakkaista ja työ- ja päivätoiminnan kustannukset ovat kasvaneet 27,4 prosenttia vuodesta 2013. Perhehoidon asiakasmäärä on kasvanut 2,5 prosenttia (9 asiakasta), ja kustannukset kasvaneet 11,5 prosenttia vuosien 2013–2017 välillä, ollen 4 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Vammaispalvelujen kokonaisasiakasmäärä oli 34 470. Asiakasmäärä kasvoi edellisvuodesta 0,1 prosenttia. Kuutoskaupunkien väestöstä 1,95 prosenttia oli oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin tai tukitoimiin. Vammaispalvelujen kokonaisnettokustannukset olivat 195,9 miljoonaa euroa. Nousua edellisvuoteen oli vuoden 2017 rahan arvossa 3,7 prosenttia. Vuonna 2017 vammaispalvelujen kustannukset olivat keskimäärin 110 euroa kuutoskaupungin asukasta kohti ja 5 684 euroa vammaispalvelujen asiakasta kohti.

Palveluittain tarkasteltuna suurimman kustannuserän muodostaa henkilökohtaisen avun palvelu (78,2 miljoonaa euroa), mikä on 39,9 prosenttia kokonaiskustannuksista. Kasvua henkilökohtaisen avun deflatoituihin kustannuksiin kertyi vuoteen 2016 nähden 5,1 miljoonaa euroa (7,0 %). Henkilökohtaisen avun asiakkaita oli 6 939, mikä on 8,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Palveluasumisen asiakkaita oli 1 073, mikä on 3,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Palveluasumisen kustannukset olivat vuonna 2016 noin 49,6 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.