Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2019

Kuusikko-työryhmän vammaisten palvelujen raportissa kuvataan pääasiassa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) sekä vammaispalvelulain (380/1987) mukaisia palveluja ja tukitoimia. Tietoja on koottu lisäksi sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista kuljetuspalveluista, mutta ei muista sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, vaikka niiden myöntäminen vammaisten palvelujen asiakkaille on kuutoskaupungeissa yleistynyt. Raportissa tarkasteltavat keskeiset palvelukokonaisuudet ovat henkilökohtainen apu, avohuollon palvelut (kuljetuspalvelut, asumista tukevat palvelut sekä työ- ja päivätoiminta), ympärivuorokautiset asumispalvelut, kehitysvammaisten perhehoito ja kehitysvammaisten laitoshoito. Vuoden 2019 lukujen lisäksi raportissa kuvataan palvelukokonaisuuksien toteuttamista kunnissa ja esitetään aikasarjoja vuosilta 2015–2019. Kustannustietojen vertailukelpoisuutta on parannettu korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2019 rahan arvoon.

Vuonna 2018 vammaisten palvelujen asiakasmäärä oli 41 990 henkilöä ja vammaisten palvelujen kokonaiskustan-nukset olivat 465,5 miljoonaa euroa. Vammaisten palvelujen kokonaisuuden kustannuksista suurimman osan muodostivat kaikissa kuutoskaupungeissa ympärivuorokautiset asumispalvelut. Asiakkaita taas oli lukumääräisesti eniten kuljetuspalveluissa.

Vuonna 2019 vammaisten palvelujen asiakasmäärä oli 41 586 henkilöä ja vammaisten palvelujen kokonaiskustannukset olivat 497,6 miljoonaa euroa. Vammaisten palvelujen kokonaisuuden kustannuksista suurimman osan muodostivat kaikissa kuutoskaupungeissa ympärivuorokautiset asumispalvelut. Asiakkaita taas oli lukumääräisesti eniten kuljetuspalveluissa.

Vuonna 2019 kehitysvammahuollon palveluja käytti 7 687 asiakasta, mikä oli 3,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asiakkaiden määrä nousi edellisvuodesta kaikissa kaupungeissa. Kehitysvammahuollon palveluja käytti kuutoskaupunkien väestöstä 0,4 prosenttia. Nettokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 5,0 prosenttia ollen yhteensä 274,8 miljoonaa euroa. Laitoshoidon kustannukset laskivat edellisvuodesta 15,6 prosenttia. Laitoshoidon purun jatkuminen heijastui kehitysvammaisten asumispalvelujen kustannuksiin, jotka kasvoivat 8,8 prosenttia edellisvuodesta. Työ- ja päivätoiminnan kustannukset nousivat 3,0 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2019 kehitysvammahuollon kustannukset olivat keskimäärin 143 euroa kuutoskaupungin asukasta kohti ja 26 767 euroa kehitysvammalain mukaisia palveluita käyttänyttä asiakasta kohti. Asumispalvelut 61,9 prosentin osuudellaan muodostavat suurimman osan kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisen kustannuksista.

Vammaispalvelujen kokonaisasiakasmäärä vuonna 2019 oli 33 897, mikä oli 1,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asiakasmäärä nousi Turussa ja Espoossa ja laski muissa kunnissa. Kuutoskaupunkien väestöstä 1,9 prosenttiaoli oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin tai tukitoimiin. Vammaispalvelujen nettokustannukset olivat 221,1 miljoonaa euroa. Nousua edellisvuoteen oli 3,2 prosenttia. Vuonna 2019 vammaispalvelujen kustannukset olivat keskimäärin 140 euroa kuutoskaupungin asukasta kohti ja 6 523 euroa myönteisen päätöksen saanutta vammaispalvelujen asiakasta kohti. Henkilökohtaisen avun kustannukset kasvoivat 5,7 prosenttia ja vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset 1,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Henkilökohtaisen avun palvelu muodostaa Kuusikon tasolla 43,7 prosentin osuuden vammaispalvelujen järjestämisen kokonaiskustannuksista.