Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018

Kuutoskaupungeissa tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä 50 904 lastensuojeluilmoitusta. Lastensuojeluilmoituksen kohteena oli 27 554 lasta eli 8,3 prosenttia kuutoskaupunkien 0-17-vuoti-aasta väestöstä. Palvelutarpeen arviota, joissa selvitettiin lastensuojelun tarve, tehtiin yhteensä 15 719. Lastensuojelun tarve todettiin noin 22 prosentissa arvioita.

Kuutoskaupungeissa oli vuonna 2018 yhteensä 18 901 lastensuojelun 0-17-vuotiasta asiakasta eli 5,7 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Huhtikuusta 2015 alkaen lastensuojelun asiakkuus on alkanut vasta silloin, kun palvelutarpeen arviossa todetaan tarve lastensuojelun palve-luille. Lisäksi osa aiemmin lastensuojelun asiakkaana olleista lapsista saa nyt palvelut yleisen sosiaalihuollon kautta ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lakimuutosten myötä asiakasmäärät las-kivat jopa kolmanneksella vuodesta 2014 vuoteen 2016. Tämän jälkeen muutokset vuotuisissa asiakasmäärissä ovat pienentyneet.

Avohuollon asiakkaana oli kuutoskaupungeissa vuoden 2018 aikana yhteensä 16 325 lasta. Avo-huollon asiakkaiden määrä nousi edellisvuodesta Oulussa, Vantaalla ja Espoossa ja laski Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli yhteensä 5 349 lasta, mikä on 1,6 prosenttia kuutoskaupunkien 0-17 vuotiaiden lasten lukumäärästä. Sijoitettujen lukumäärä lisääntyi Tampereella, Vantaalla ja Turussa ja väheni Oulussa ja Helsingissä. Espoossa sijoitettu-jen määrä pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Kaikissa kuutoskaupungeissa oli sijoitettuna suhteellisesti eniten 13-17-vuotiaita.

Perhehoidon eli toimeksiantoon perustuvan ja luvanvaraisen perhehoidon osuus sijoitusten hoitovuorokausista kasvoi hieman edellisvuodesta Tampereella, laski Helsingissä, Espoossa ja Van-taalla ja pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna Turussa ja Oulussa. Oulussa osuus on kuutoskaupunkien suurin – noin 81 prosenttia vuonna 2018. Laitoshoidon osuus hoitovuorokausista on hieman kasvanut tai pysynyt lähes muuttumattomana vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa 369 miljoonaa euroa vuonna 2018. Deflatoidut kustannukset nousivat edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupungeissa. Suurin osa lastensuojelun kustannuksista syntyy sijoituksista. Sijoitusten osuus kustannuksista vaihteli Oulun 71,3 prosentista Turun 82,2 prosenttiin.