Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017

Raportissa kuvataan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä kuutoskaupungeissa. Tarkasteltavat palvelut ovat kotihoito, osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, perusterveydenhuollon avohoito ja terveyskeskusten sairaalahoito, kotisairaala sekä somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vertailukelpoisuutta kuntien välillä parannetaan ikävakioinnilla 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vuoden 2017 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja pääsääntöisesti vuosilta 2013–2017. Kustannustietojen ajallista vertailtavuutta lisätään deflatoimalla eli korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2017 rahan arvoon.

Ikääntyneiden määrä on jatkanut ripeää kasvuaan. Kasvu on painottunut 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmään, joka on kasvanut kuutoskaupungeissa 15,7 prosenttia vuodesta 2013. Vastaavalla aikavälillä 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmä on kasvanut 12,5 prosenttia ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä 11,7 prosenttia. Vuoden 2017 lopulla 85 vuotta täyttäneitä oli kuutoskaupungeissa 35 129 henkilöä, joista noin puolet käytti tässä raportissa tarkasteltavia sosiaali- ja terveyspalveluja kyseisen vuoden aikana. 75 vuotta täyttäneistä raportissa tarkasteltavia palveluja käytti vuoden 2017 aikana 25,5 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Lyhytaikaisten terveydenhuollon palvelujen piirissä oli noin 1,05 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ja 85 vuotta täyttäneistä 2,0 prosenttia. Joulukuussa 2017 palvelujen ikävakioitu kokonaispeittävyys sekä 75 että 85 vuotta täyttäneiden osalta oli matalin Espoossa (19,5 % ja 39,7 %) ja korkein Oulussa (33,3 % ja 64,5 %). Joulukuussa 2017 kuutoskaupungeissa 75 vuotta täyttäneistä asukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä oli 11,9 prosenttia, tehostetun palveluasumisen piirissä 6,4 prosenttia ja laitoshoidon piirissä 3,1 prosenttia. 85 vuotta täyttäneistä asukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä oli 23,5 prosenttia, tehostetun palveluasumisen piirissä 13,6 prosenttia ja laitoshoidon piirissä 6,1 prosenttia.

Tässä raportissa tarkasteltavien sosiaali- ja terveyspalveluiden 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset olivat noin 2,04 miljardia euroa. Kustannukset kasvoivat edellisvuodesta vuoden 2017 rahan arvossa 1,9 prosenttia. Vuosina 2013–2017 deflatoitu nousu kokonaiskustannuksissa on ollut 4,3 prosenttia (83 miljoonaa euroa), mutta vastaavan ikäisellä väestöllä jaetut deflatoidut kustannukset ovat laskeneet 7,8 prosenttia. 75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset olivat noin 1,42 miljardia euroa. Deflatoidut kustannukset kasvoivat edellisvuodesta 0,4 prosenttia eli noin 5,5 miljoonaa euroa. 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kustannukset olivat kuutoskaupungeissa 11 679 euroa vuonna 2017. Deflatoidut asukaskohtaiset 75 vuotta täyttäneiden kustannukset ovat laskeneet 8,9 prosenttia vuodesta 2013. 85 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset olivat noin 720 miljoonaa euroa, ja deflatoidut kustannukset kasvoivat 1,4 prosenttia vuodesta 2016. 85 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa 20 586 euroa vuonna 2017, ja deflatoidut asukaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet 9,4 prosenttia vuodesta 2013.