Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2020

Raportissa kuvataan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä kuutoskaupungeissa. Tarkasteltavat palvelut ovat kotihoito, osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, perusterveydenhuollon avohoito ja terveyskeskusten sairaalahoito, kotisairaala sekä somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vertailukelpoisuutta kuntien välillä on parannettu ikävakioinnilla 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vuoden 2020 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja pääsääntöisesti vuosilta 2016–2020. Kustannustietojen ajallista vertailtavuutta on lisätty deflatoimalla eli korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2020 rahan arvoon.

Ikääntyneiden määrä on jatkanut ripeää kasvuaan. 75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvoi ikäryhmistä kuutoskaupungeissa nopeimmin, 14,5 prosenttia vuodesta 2016. Vastaavalla aikavälillä 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmä on kasvanut 9,9 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmä 10,7 prosenttia. Vuoden 2020 lopulla 85 vuotta täyttäneitä oli kuutoskaupungeissa 37 699 henkilöä, joista noin puolet käytti tässä raportissa tarkasteltavia sosiaali- ja terveyspalveluja vuoden aikana. 75 vuotta täyttäneestä väestöstä raportissa tarkasteltavia palveluja käytti vuoden 2020 aikana 22,3 prosenttia. Lyhytaikaisten terveydenhuollon palvelujen piirissä oli 1,3 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ja 2,4 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioitu kokonaispeittävyys oli matalin 75 ja 85 vuotta täyttäneiden osalta Espoossa (17,9 % ja 37,7 %) ja korkein Oulussa (30,5 % ja 61,0 %) joulukuussa 2020. Kuutoskaupunkien 75 vuotta täyttäneistä asukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä oli 10,2 prosenttia, tehostetun palveluasumisen piirissä 6,5 prosenttia ja laitoshoidon piirissä 1,3 prosenttia joulukuussa 2020. 85 vuotta täyttäneistä asukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä oli 21,2 prosenttia, tehostetun palveluasumisen piirissä 14,6 prosenttia ja laitoshoidon piirissä 2,8 prosenttia.

Tässä raportissa tarkasteltavien sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset 65 vuotta täyttäneiden palveluista olivat noin 2,2 miljardia euroa. Kustannukset laskivat vuoden 2020 rahan arvossa 0,2 prosenttia edellisvuodesta. Vuoteen 2016 verrattuna deflatoitu kasvu kokonaiskustannuksissa on ollut 7,9 prosenttia.Vastaavan ikäiseen väestöön suhteutetut deflatoidut kustannukset ovat nousset 5,2 prosenttia vuodesta 2016.

75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset olivat reilu 1,5 miljardia euroa. Deflatoidut kustannukset kasvoivat edellisvuodesta 0,5 prosenttia. 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kustannukset olivat kuutoskaupungeissa 11 538 euroa vuonna 2020. Deflatoidut väestöön suhteutetut 75 vuotta täyttäneiden kustannukset ovat laskeneet 6,9 prosenttia vuodesta 2016.

85 vuotta täyttäneiden käyttämien palvelujen kokonaiskustannukset olivat noin 788 miljoonaa euroa. Deflatoidut kustannukset kasvoivat 1,2 prosenttia vuodesta 2019. 85 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa 21 085 euroa vuonna 2020, ja deflatoidut asukaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet 4,3 prosenttia vuodesta 2016.