Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2019

Raportissa kuvataan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä kuutoskaupungeissa. Tarkasteltavat pal-velut ovat kotihoito, osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, perusterveydenhuollon avohoito ja terveyskeskusten sairaalahoito, kotisairaala sekä somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vertailukelpoisuutta kuntien välillä on parannettu ikävakioinnilla 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vuoden 2019 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja pääsääntöisesti vuosilta 2015–2019. Kustannustietojen ajallista vertailtavuutta on lisätty deflatoimalla eli korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2019 rahan arvoon.

Ikääntyneiden määrä on jatkanut ripeää kasvuaan. 75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvoi ikäryhmistä kuutoskaupungeissa nopeimmin, 13,9 prosenttia vuodesta 2015. Vastaavalla aikavälillä 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmä on kasvanut 10,6 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmä 11,9 prosenttia. Vuoden 2019 lopulla 85 vuotta täyttäneitä oli kuutoskaupungeissa 36 773 henkilöä, joista puolet käytti tässä raportissa tarkasteltavia sosiaali- ja terveyspalveluja vuoden aikana. 75 vuotta täyttäneestä väestöstä raportissa tarkasteltavia palveluja käytti vuoden 2019 aikana 23,5 prosenttia. Lyhytaikaisten terveydenhuollon palvelujen piirissä oli 1,6 prosenttia 75 vuotta täyt-täneistä ja 2,6 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioitu kokonaispeittävyys oli matalin 75 ja 85 vuotta täyttäneiden osalta Espoossa (19,6 % ja 40,9 %) ja korkein Oulussa (32,0 % ja 62,9 %) jou-lukuussa 2019. Kuutoskaupunkien 75 vuotta täyttäneistä asukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä oli 10,8 pro-senttia, tehostetun palveluasumisen piirissä 6,7 prosenttia ja laitoshoidon piirissä 1,9 prosenttia joulukuussa 2019. 85 vuotta täyttäneistä asukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä oli 22,2 prosenttia, tehostetun palveluasumisen piirissä 14,5 prosenttia ja laitoshoidon piirissä 3,2 prosenttia.

Tässä raportissa tarkasteltavien sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset 65 vuotta täyttäneiden palveluista olivat noin 2,2 miljardia euroa. Kustannukset kasvoivat vuoden 2019 rahan arvossa 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuoteen 2015 verrattuna deflatoitu kasvu kokonaiskustannuksissa on ollut 7,4 prosenttia. Vastaavan ikäiseen väestöön suhteutetut deflatoidut kustannukset ovat kuitenkin laskeneet 4,0 prosenttia vuodesta 2015.

75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset olivat reilu 1,5 miljardia euroa. Deflatoidut kustannukset kasvoivat edellisvuodesta 1,6 prosenttia. 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kustannukset olivat kuutoskaupungeissa 11 911 euroa vuonna 2019. Deflatoidut väestöön suhteutetut 75 vuotta täyttäneiden kustannukset ovat laskeneet 7,1 prosenttia vuodesta 2015.

85 vuotta täyttäneiden käyttämien palvelujen kokonaiskustannukset olivat noin 784 miljoonaa euroa. Deflatoidut kustannukset kasvoivat 3,6 prosenttia vuodesta 2018. 85 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa 21 236 euroa vuonna 2019, ja deflatoidut asukaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet 5,8 prosenttia vuodesta 2015.