Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018

Raportissa kuvataan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä kuutoskaupungeissa. Tarkasteltavat palvelut ovat kotihoito, osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, perusterveydenhuollon avohoito ja terveyskeskusten sairaalahoito, kotisairaala sekä
somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vertailukelpoisuutta kuntien välillä on parannettu ikävakioinnilla 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vuoden 2018 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja pääsääntöisesti vuosilta 2014–2018. Kustannustietojen ajallista vertailtavuutta on lisätty deflatoimalla eli
korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2018 rahan arvoon.

Ikääntyneiden määrä on jatkanut ripeää kasvuaan. 85 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvoi ikäryhmistä kuutoskaupungeissa nopeimmin, 12,9 prosenttia vuodesta 2014. Vastaavalla aikavälillä 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmä on kasvanut 11,2 prosenttia ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä 11,8 prosenttia. Vuoden 2018 lopulla 85 vuotta täyttäneitä oli kuutoskaupungeissa 35 677 henkilöä, joista puolet käytti tässä raportissa tarkasteltavia sosiaali- ja terveyspalveluja vuoden aikana. 75 vuotta täyttäneestä väestöstä raportissa tarkasteltavia palveluja käytti vuoden 2018 aikana 24,7 prosenttia. Lyhytaikaisten terveydenhuollon palvelujen piirissä oli prosentti 75 vuotta täyttäneistä ja 2,9 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioitu kokonaispeittävyys sekä 75 että 85 vuotta täyttäneiden osalta oli matalin Espoossa (19,5 % ja 40,2 %) ja korkein Oulussa (31,8 % ja 62,2 %) joulukuussa 2018. Kuutoskaupunkien 75 vuotta täyttäneistä asukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä oli 11,4 prosenttia, tehostetun palveluasumisen piirissä 6,6 prosenttia ja laitoshoidon piirissä 1,8 prosenttia joulukuussa 2018. 85 vuotta täyttäneistäasukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä oli 23,1 prosenttia, tehostetun palveluasumisen piirissä 14,3
prosenttia ja laitoshoidon piirissä 3,8 prosenttia.

Tässä raportissa tarkasteltavien sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset 65 vuotta täyttäneiden palveluista olivat noin 2,1 miljardia euroa. Kustannukset kasvoivat vuoden 2018 rahan arvossa 3,1 prosenttia edellisvuodesta. Vuoteen 2014 verrattuna deflatoitu kasvu kokonaiskustannuksissa on ollut 7,2 prosenttia eli lähes 1,4 miljardia euroa. Vastaavan ikäiseen väestöön suhteutetut deflatoidut kustannukset ovat kuitenkin laskeneet 6,4 prosenttia vuodesta 2014.

75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset olivat lähes 1,5 miljardia euroa. Deflatoidut kustannukset kasvoivat edellisvuodesta 2,9 prosenttia eli noin 41 miljoonaa euroa. 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kustannukset olivat kuutoskaupungeissa 11 879 euroa vuonna 2018. Deflatoidut väestöön suhteutetut 75 vuotta täyttäneiden kustannukset ovat laskeneet 4,8 prosenttia vuodesta 2014.

85 vuotta täyttäneiden käyttämien palvelujen kokonaiskustannukset olivat noin 754 miljoonaa euroa. Deflatoidut kustannukset kasvoivat 4,2 prosenttia vuodesta 2017. 85 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa 21 209 euroa vuonna 2018, ja deflatoidut asukaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet 5,0 prosenttia vuodesta 2014.