Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelut ja kustannukset vuonna 2021

Raportissa kuvataan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä kuutoskaupungeissa. Tarkasteltavat palvelut ovat kotihoito, osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, perusterveydenhuollon avohoito ja terveyskeskusten sairaalahoito, kotisairaala sekä somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vertailukelpoisuutta kuntien välillä on parannettu ikävakioinnilla 65 ja 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vuoden 2021 tietojen lisäksi esitetään aikasarjoja pääsääntöisesti vuosilta 2017–2021. Kustannustietojen ajallista vertailtavuutta on lisätty deflatoimalla eli korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2021 rahan arvoon.

Ikääntyneiden määrä on jatkanut ripeää kasvuaan. 75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvoi ikäryhmistä kuutoskaupungeissa nopeimmin, 19,5 prosenttia vuodesta 2017. Vastaavalla aikavälillä 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmä on kasvanut 8,9 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmä 9,6 prosenttia. Vuoden 2021 lopulla 85 vuotta täyttäneitä oli kuutoskaupungeissa 38 517 henkilöä, joista noin puolet käytti tässä raportissa tarkasteltavia sosiaali- ja terveyspalveluja vuoden aikana. 75 vuotta täyttäneestä väestöstä raportissa tarkasteltavia palveluja käytti vuoden 2021 aikana 21,4 prosenttia. Lyhytaikaisten terveydenhuollon palvelujen piirissä oli 0,8 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ja 1,7 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ikävakioitu kokonaispeittävyys oli matalin 75 täyttäneiden osalta Espoossa (17,6 %) ja 85 vuotta täyttäneiden osalta Helsingissä (38,4 %) ja korkein Oulussa (28,7 % ja 58,1 %) joulukuussa 2021. Kuutoskaupunkien 75 vuotta täyttäneistä asukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä oli 9,4 prosenttia, tehostetun palveluasumisen piirissä 6,6 prosenttia ja laitoshoidon piirissä 0,9 prosenttia joulukuussa 2021. 85 vuotta täyttäneistä asukkaista säännöllisen kotihoidon piirissä oli 20,2 prosenttia, tehostetun palveluasumisen piirissä 15,0 prosenttia ja laitoshoidon piirissä 3,9 prosenttia.

Tässä raportissa tarkasteltavien sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset 65 vuotta täyttäneiden palveluista olivat noin 2,3 miljardia euroa. Kustannukset nousivat vuoden 2021 rahan arvossa 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Vuoteen 2017 verrattuna deflatoitu kasvu kokonaiskustannuksissa on ollut 11,8 prosenttia. Vastaavan ikäiseen väestöön suhteutetut deflatoidut kustannukset ovat laskeneet 3,6 prosenttia vuodesta 2017.

75 vuotta täyttäneiden kokonaiskustannukset olivat 1,7 miljardia euroa. Deflatoidut kustannukset kasvoivat edellisvuodesta 2,8 prosenttia. 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kustannukset olivat kuutoskaupungeissa 11 406 euroa vuonna 2021. Deflatoidut väestöön suhteutetut 75 vuotta täyttäneiden kustannukset ovat laskeneet 8,9 prosenttia vuodesta 2017.

85 vuotta täyttäneiden käyttämien palvelujen kokonaiskustannukset olivat noin 816 miljoonaa euroa. Deflatoidut kustannukset kasvoivat 3,3 prosenttia vuodesta 2020. 85 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lasketut kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa 21 287 euroa vuonna 2021, ja deflatoidut asukaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet 3,4 prosenttia vuodesta 2017.